Podpora technického vzdělávání v Plzni

Plzeň se stává inovativním městem budoucnosti

 

 

Město Plzeň aktivně podporuje technické vzdělávání, a to na všech jeho stupních. Činí tak skrze Správu informačních technologií města Plzně, konkrétně její organizace – Dům digitálních dovedností, Centrum robotiky a Dronet – nové centrum na podporu kybernetického průmyslu. Kromě aktivit pro rozvíjení technického vzdělávání, které směřují k dostatku kvalifikované pracovní síly v západočeské metropoli, zasahuje činnost těchto subjektů i do sektoru podnikání – snahou města je vytvořit zázemí pro zakládání zcela nových společností a zároveň přivést do Plzně již fungující, technicky zaměřené firmy. Tímto vzniká ucelený komplex činností, jenž vyniká svou provázaností.

Vyzkoušej si být učitelem 2016

Výše zmiňovaná podpora technického vzdělávání se uskutečňuje na všech stupních vzdělávacího systému – od mateřských škol po školy vysoké. Pro žáky mateřských a základních škol organizuje Dům digitálních dovedností a Centrum robotiky celou řadu technicky zaměřených zájmových kroužků z oblasti robotiky a programování. Nedílnou součástí konceptu jsou i další volnočasové aktivity, například soutěže, které kromě vlastních projektů – jako třeba soutěžní klání „Vyzkoušej si být učitelem“ (zaměřené na práci s interaktivním výukovým materiálem) jsou často i celorepublikového nebo mezinárodního formátu (Codeweek, CanSat).

 

Tyto aktivity se týkají také středních škol. Studenti se mohou zapojit do kybernetických soutěží jako DronApp nebo BattleBots. Pro talentované jedince je připravený Geek club, prostor pro pravidelné setkávání dětí zaměřené na individuální rozvoj jejich technického nadání.

Žáci základních a středních škol již v průběhu studia přicházejí do kontaktu se Západočeskou univerzitou v Plzni a s plzeňskými firmami, a to formou společných projektů. Čekají na ně mimo jiné konference, exkurze nebo informační veletrhy. Jedním z takových veletrhů je Study Map Day, dvoudenní akce plná přednášek a workshopů, která reflektuje možnosti technického vzdělávání a následného uplatnění. Snahou města je žákům, studentům, ale i rodičům přiblížit prostředí vysoké školy tak, aby odpadl strach ze studia technických oborů – jedním z nástrojů je cílený výběr lektorů volnočasových kroužků Centra robotiky, ve kterém již nyní vyučují doktorandi z fakult Západočeské univerzity v Plzni. Příležitosti Plzeň tvoří i pro studenty vysokých škol. Ti mohou, kromě možnosti navázat již během studia spolupráci s místními firmami, také kooperovat s městskými organizacemi a participujícími podnikatelskými subjekty při tvorbě svých bakalářských a diplomových prací či využít zázemí v centru Dronet.

Lego seminář pro pedagogy

Významnou součástí koncepce podpory technického vzdělávání je vzdělávání pedagogů a výchovných poradců. Město investuje finanční prostředky do vybavení svých škol moderními informačními technologiemi a následně pak věnuje velkou pozornost pedagogům, kteří s těmito prostředky v hodinách pracují. DDD a CR pro ně organizuje technicky zaměřené semináře, konference ,nabízí možnosti asistované výuky a pořádá kromě exkurzí také pravidelná setkání pedagogů dle aprobací. Oblibu si získala i obdoba dětské soutěže Vyzkoušej si být učitelem zasazená do prostředí učitelů.

Soutěž PUMA, tedy Pedagog Učící Moderně a Atraktivně nejen že rozvíjí a inspiruje pedagogy k další práci s interaktivními pomůckami, ale nabízí pro vítěze možnost získat pro svou školu interaktivní tabuli nebo jinou technologickou pomůcku.

PUMA 2016

Zejména v rámci vzdělávání na mateřských a základních školách je role učitele klíčová, právě pedagog je nositelem inovativních přístupů ve využívání interaktivních pomůcek a jeho aktivity dokáží vyvolat zájem o techniku už v raném věku. Učitelé si mohou vyměňovat své zkušenosti také při různých konferencích, například Učitel IN nebo eTwinning. V současné době se již podařilo začlenit do výuky předmět robotika, a to na Masarykově základní škole, kde jej žáci mají v 1. a 6. třídě povinně ve svém rozvrhu. V rámci standardních předmětů využívají robotiku také kantoři na 28. ZŠ, 21. ZŠ a 20. ZŠ. Zde slouží jako doplnění výuky například při matematice, fyzice, výpočetní technice, pracovních činnostech, hudební výchově nebo angličtině.


Plzeň usiluje také o to, aby se západočeská metropole stala příznivým místem pro zakládání nových technických firem a zároveň směřuje svoje aktivity k přivedení již fungujících společností na území města. K tomuto účelu v současné době vzniká unikátní centrum Dronet. To nabídne zájemcům z řad podnikatelů, ale i studentů, moderní prostory – kanceláře, sklady a samozřejmě technické zázemí, nabídne také celou řadu projektů v kooperaci s městskými organizacemi a zajímavé příležitosti pro začínající podnikatele. 
Díky provázanému systému vzdělávání a podpoře podnikání v oblasti techniky směřuje západočeská metropole k zajištění dostatku kvalifikované pracovní síly na území města a taktéž ke zvyšování konkurenceschopnosti a růstu technicky zaměřených podnikatelských subjektů.